Følg Vibro

WHATS UP SOCIETY?

EN UHØRT REALITET 2.0

h
Foto av Tristan Rasay
Denne saken er fortsettelsen til “En uhørt realitet 1.0” som du kan finne her.

 

Det er ingen tvil om at skolesystemet har behov for forandringer når det kommer til mobbing. Ungdommene jeg snakket med ønsket forbedring, en spørreundersøkelse i regi av Udir er et altfor tynt grunnlag for vurdering av elevenes trivsel. Derfor var jeg interessert i å snakke nærmere med de overordnede om deres oppfatning av systemet. Hvilke tiltak eksisterer og hvordan sørger man for en tryggere og forebyggende skolehverdag?

 

Holistisk fremgangsmåte

Mitt første stopp blant de overordnede var ledelsen på samme lokale ungdomsskole som elevene var intervjuet fra.

Rektor gliste stort ettersom deres skole hadde hatt en forbedring i spørreundersøkelsene i løpet av de tre siste årene. “Jeg tror at noe av grunnen til at vi scorer så bra er at vi har forstått at systemet henger sammen. Godt miljø henger sammen med godt trivsel, samtidig som det faglige også er viktig. Vi prøver konstant å ha en god kommunikasjon med ungdommene slik at de kan regne med oss uavhengig av situasjon.”

 

De elevene jeg har snakket med opplever at de voksne ikke er flinke til å observere situasjoner, hva tror du om dette?

“Dessverre er det slik at noen voksne er flinkere med dette enn andre. Vi er alle forskjellige, og behersker ulike ting. Læreren har jo gode intensjoner og vil eleven det beste. Jeg tror det er veldig viktig at lærerne selv kan lære av hverandre slik at eleven får en mest optimal skolehverdag.”

Det var en lettelse å se en slik forbedring på skolen. Kommunikasjonen mellom elevene og de eldre hadde vært betydelig for deres fremgang. Rektor forteller også hvordan de har  jevnlige elevsamtaler, hver fjortende dag. De snakker med hver og en elev og spør hvordan de har det både faglig og miljømessig. Dette har gjort at elevene er trygge og tør å si ifra om hendelser de observerer som de voksne ikke alltid ser.

 

Ungdommene nevnte spesifikke tiltak, slik som temakvelder på skolen med foreldre og savnet å ha mer om psykisk helse, hva tenker du om dette?

Jeg tror det er svært nødvendig med slik kommunikasjon hvor eleven føler seg trygge på de voksne. Samtidig tror jeg det er en gevinst å ha om psykisk helse på skolen. Alle opplever vanskelige tider, spesielt i ungdomstiden, og det å kunne lære seg verktøy og teknikker gjennom denne perioden vil være betydningsfullt for ungdommen. Når det er sagt så tror jeg det er like viktig å ha tiltak som holdningskampanjer hvor man snakker om det mest grunnleggende – hva betyr det å være en god elev? Hvordan menneske ønsker man å være?”

Det var ingen tvil om at denne skolen hadde klart det mange skoler slet med. Mye av svaret var rett og slett å ha et sammensatt system samt fokusere på bedre kommunikasjon mellom elev og de voksne, noe rektor håpet på at alle skoler kunne ha en mer satsing på. Det var tydelig at dette ga et positivt utslag.

 

Mobbeombudet

Noen som har spilt en sentral rolle i forbedring av skolesystemet har vært nykommeren i Oslos mobbeombud, Kjerstin Owren. Mobbeombudet er organisert som en egen enhet og skal være et lavterskeltilbud som kan kontaktes av elever og foreldre i vanskelige enkeltsaker. Det finnes to andre fylker i Norge hvor elever i grunnskolen har eget mobbeombud; Buskerud og Troms, men fra høsten 2018 skal alle fylker få sitt eget mobbeombud.

 

Mobbeombud Kjerstin Owren. Foto: Oslo Kommune/ Sturlason

Owren var enig med rektor når det gjaldt tiltak innad i skolesystemet: “Forebygging av mobbing gjøres på flere måter. For det første handler det om de voksnes kunnskap om avdekking og håndtering av mobbing. For det andre handler det om at voksne må være bevisst på hvordan deres holdninger og atferd påvirker miljøet barna befinner seg i. For det tredje handler forebyggende arbeid om at ledelsen har en skole som jobber systematisk med dette gjennom hele året – det holder ikke med f.eks. en temauke eller en temakveld i ny og ne.”

 

 

På spørsmålet om psykisk helse sier Owren som følger: “Å gjøre det mindre tabubelagt å snakke om psykisk helse er veldig viktig. Jeg tror det også er hensiktsmessig at barn og ungdom får mulighet til å møte representanter fra politiet og barnevernet på et lavterskelnivå i løpet av et skoleår, slik at man forstår at dette er instanser som bare vil dem godt. Men det viktigste er at skolen og andre instanser blir flinkere til å samarbeide og lære av hverandre.”

 

En mobbefri oppvekst

Etter å ha snakket med elever, rektor og mobbeombud var det tydelig at en spørreundersøkelse ikke er godt nok, slik det har vært til nå. Først og fremst er det viktig at alle skoler satset på en god kommunikasjon mellom elevene og de eldre. Det miljømessige bør være et like stort fokus som det faglige. Det er viktig å huske at barn og ungdom vokser opp på skolen – det er altså en stor del av deres oppvekst, og påvirker ikke bare deres faglige nivå, men også deres forhold til andre og seg selv. Dette kan forbedres ved å ha flere gjennomtenkte tiltak mellom skole, foreldre og elever. Det kan være så lite som å ha jevnlige temakvelder. Samtidig kunne det vært betydningsfullt å ha om psykisk helse på skolen, med fokus på tettere samarbeid mellom institusjoner, slik som politiet og barnevernet. Derfor håper jeg at skoler over hele landet vil ha en fullverdig satsning på en mobbefri skole, med gode og fungerende tiltak. Slik vil skolen være bedre både for barn og voksne.

 

 

VIBRO MAG har det redaksjonelle ansvaret for sakenes presseetiske grunnlag, men meningene som uttrykkes er knyttet til produsentens/ journalistens egne oppfatninger og opplevelser. Vi ønsker å være en plattform for alle som ønsker å uttrykke seg, og står derfor ikke nødvendigvis bak alle utsagn.

Sara Barzinje

JOURNALIST

Jobber på Deichmanske Bibliotek, samtidig er jeg en ildsjel innenfor skriving. Driver også mye med arbeid knyttet til det å løfte opp ungdommer i Bydel Gamle Oslo. Formålet med å være en del av VIBRO som journalist, er først og fremst for å kunne utvikle meg selv i skrivingen, samt sette ord på dagsaktuelle temaer jeg synes er belysende!

19 år, saradbb98@gmail.com

Relaterte saker

se alle